Kategorie
POLSKI

Zmiany w Ustawie Pomocowej dla Obywateli Ukrainy

Jest to kolejna nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Obecne rozwiązania obowiązują do 30 czerwca br. Przeczytaj więcej: Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca, w niektórych sytuacjach dłużej. Nowela zakłada przedłużenie pomocy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną, do 30 września 2025 r. W przypadku przedłużenia ochrony przez dyrektywę unijną do marca 2026 r., przepisy automatycznie przedłużą tę ochronę.

Zmiana Statusu z Ochrony Tymczasowej na Pobyt Czasowy
Zgodnie z ustawą, pobyt obywateli Ukrainy z nadanym numerem PESEL UKR będzie legalny do 30 września 2025 roku. Od przyszłego roku możliwa będzie zmiana statusu pobytu z ochrony tymczasowej na pobyt czasowy, który jest korzystniejszy i opisany w ustawie o cudzoziemcach. Warunki zmiany statusu obejmują:

Aktualizację danych w bazie PESEL UKR w urzędzie gminy.
Złożenie elektronicznego wniosku do wojewody.
Aktywny status UKR w dniu 4 marca 2024 r. i w dniu składania wniosku.
Brak sprzeciwu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Po pozytywnej weryfikacji, osoba otrzyma kartę pobytu z adnotacją „poprzednio posiadał ochronę czasową”. Wnioski o zmianę statusu będą przyjmowane do marca 2025 roku w urzędach gmin. Wiceminister Maciej Duszczyk podkreśla, że weryfikacja i uzupełnienie danych są kluczowe dla bezpieczeństwa państwa.

Wygaszenie Niektórych Świadczeń Od 1 lipca br. wygaszone zostaną:

Wsparcie na wykonanie fotografii.

Jednorazowe świadczenie 300 zł na „zagospodarowanie”.

Koniec z Zakwaterowaniem w Prywatnych Domach

Od 31 lipca br. finansowanie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w prywatnych domach będzie możliwe tylko na podstawie umowy z wojewodą lub organem samorządowym. Kontrowersje wzbudza wygaszenie świadczenia 40 zł, związanego z rekompensatą kosztów pobytu uchodźców w prywatnych lokalach. Resort uzasadnia to niepowodzeniem uszczelnienia systemu i wzrostem patologii związanych z tym pobytem.

Skupienie Pomocy w Ośrodkach Wspólnego Zamieszkiwania
Pomoc dla uchodźców z Ukrainy ma się skupić w ośrodkach wspólnego zamieszkiwania finansowanych na podstawie art. 12 ustawy pomocowej. Wojewoda będzie mógł zapewnić zakwaterowanie zbiorowe, całodzienne wyżywienie, prowadzenie punktów recepcyjnych, transport związany z zakwaterowaniem lub opieką medyczną oraz inne niezbędne działania.

Świadczenia za Nauki Dziecka
Nowelizacja wiąże wypłatę świadczenia 800 plus i świadczenia „Dobry start” z obowiązkiem szkolnym. Dziecko obywatela Ukrainy musi realizować obowiązek nauki w polskim systemie oświaty. W przeciwnym razie świadczenia mogą zostać wstrzymane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozszerzenie Ustawy na Dwie Kategorie Cudzoziemców
Ustawa obejmie także małoletnie dzieci obywateli Ukrainy oraz małżonków obywateli Ukrainy, którzy sami nie posiadają obywatelstwa ukraińskiego. Rozwiązanie to umożliwi im korzystanie z instytucji pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy.

Dostęp do Polskiego Rynku Pracy
Zmiany dotyczą również dostępu do polskiego rynku pracy dla obywateli Ukrainy, w tym skrócenia terminu powiadomienia pracodawcy o zatrudnieniu z 14 na 7 dni oraz wprowadzenia obowiązku powiadomienia o zmianach warunków zatrudnienia.

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza
Nowela przedłuża możliwość nadania numeru prawa wykonywania zawodu do 30 września 2025 r. oraz przywraca możliwość świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy posiadających odpowiednie wykształcenie.

Nowe przepisy dotyczące świadczeń zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2025 r. oraz od roku szkolnego 2025/2026.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
POLSKI

Przedłużenie legalności pobytu

W środę Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, wynikającą z przedłużającego się konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Nowe przepisy, które zostały poparte przez kluby Koalicji Obywatelskiej (KO) oraz Polska 2050 – Trzecia Droga, mają na celu dalsze wsparcie dla ukraińskich uchodźców i ułatwienie im życia w Polsce. Przyjrzyjmy się, jakie zmiany wprowadzają nowe regulacje i jakie korzyści przyniosą one obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce.

Przedłużenie legalności pobytu

Jednym z kluczowych punktów nowelizacji jest przedłużenie okresu legalnego pobytu dla obywateli Ukrainy. Dotychczasowe przepisy przewidywały tymczasową ochronę, której okres obowiązywania zbliżał się ku końcowi. Dzięki nowym regulacjom, Ukraińcy będą mogli kontynuować swój legalny pobyt w Polsce bez obawy o utratę statusu uchodźcy. Jest to niezwykle istotne dla tych, którzy z powodu wojny musieli opuścić swoje domy i szukają w Polsce schronienia.

Zmiany w zakresie zatrudnienia i edukacj

Nowelizacja wprowadza również szereg ułatwień w zakresie zatrudnienia i edukacji dla obywateli Ukrainy. Nowe przepisy zakładają:

Ułatwienia w zatrudnieniu:

Wprowadzenie mniej restrykcyjnych wymogów dla pracodawców zatrudniających obywateli Ukrainy, co ma na celu ułatwienie im znalezienia pracy i stabilizacji na polskim rynku pracy.

Ułatwienia w dostępie do edukacji:

Zapewnienie łatwiejszego dostępu do polskiego systemu edukacji, zarówno na poziomie szkolnym, jak i akademickim. Dzięki temu młodzież ukraińska będzie mogła kontynuować swoją edukację bez przeszkód.

Wsparcie w uznawaniu kwalifikacji zawodowych:

 Procedury uznawania kwalifikacji zawodowych i dyplomów zdobytych na Ukrainie zostaną uproszczone, co umożliwi szybsze podjęcie pracy zgodnie z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym.

Pomoc społeczna i mieszkalnictwo.

Sejm wprowadził również zmiany dotyczące pomocy społecznej i mieszkalnictwa:

Zwiększenie dostępności świadczeń socjalnych:

Ukraińcy będą mieli łatwiejszy dostęp do polskiego systemu świadczeń socjalnych, co pozwoli im na lepsze zabezpieczenie swoich podstawowych potrzeb życiowych.

Wsparcie w zakresie mieszkalnictwa:

Programy wspierające wynajem mieszkań dla obywateli Ukrainy zostaną rozszerzone, co ma na celu poprawę warunków mieszkaniowych uchodźców.

Opieka zdrowotna

Nowelizacja ustawy obejmuje również zmiany w zakresie opieki zdrowotnej:

Dostęp do opieki zdrowotnej:

Ukraińcy będą mieli zapewniony pełny dostęp do polskiego systemu opieki zdrowotnej, w tym do świadczeń medycznych i leczenia specjalistycznego.

Wsparcie psychologiczne:

 Zostaną wprowadzone specjalne programy wsparcia psychologicznego dla uchodźców, mające na celu pomoc w radzeniu sobie z traumą wojenną i adaptacją do nowego środowiska.

 

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy jest odpowiedzią na przedłużający się konflikt zbrojny na Ukrainie i rosnące potrzeby ukraińskich uchodźców w Polsce. Dzięki wprowadzeniu tych zmian, Polska kontynuuje swoją rolę jako kraj wspierający.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
POLSKI

Wnioski i Perspektywy

Aktualna Sytuacja na Rynku Pracy

Stopa bezrobocia w Polsce, po dostosowaniu sezonowym, według metodologii Eurostatu, wyniosła w marcu 2,9 proc., co jest identycznym wynikiem jak w lutym.
To najniższy wskaźnik bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Polska wraz z Czechami (2,9 proc.) przewodzi w rankingu najniższego bezrobocia w UE. Dla porównania, średnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wynosiła 6,5 proc. w marcu.

Liczba bezrobotnych w Polsce w marcu wyniosła 515 tysięcy osób, w porównaniu do 516 tysięcy w lutym, co pokazuje minimalny, ale pozytywny trend spadkowy. W całej Unii Europejskiej liczba bezrobotnych wynosi aż 13 milionów.

Sektory z Największym Przyrostem Bezrobocia:

Przemysł Spożywczy:

Branża spożywcza zanotowała wzrost bezrobocia, głównie ze względu na sezonowość i zmniejszenie popytu na pewne produkty. Mimo to, sektor ten ma potencjał do poprawy, zwłaszcza wraz z nadejściem letniego sezonu i wzrostem konsumpcji.

Budownictwo:

Budownictwo również odczuło wzrost bezrobocia, co jest typowe w okresie zimowym. Jednakże z nadejściem wiosny i latem spodziewany jest wzrost aktywności budowlanej, co powinno poprawić sytuację na rynku pracy w tym sektorze.

Usługi Gastronomiczne i Hotelarstwo:

Sektor usług gastronomicznych i hotelarstwa zmaga się z problemami wynikającymi z niestabilnej sytuacji pandemicznej. Pomimo stopniowego otwierania się gospodarki, niepewność związana z przyszłymi obostrzeniami wpływa na zatrudnienie.

Sektory Bez Problemów z Kadrami:

Technologia i IT:

Branża technologiczna i IT nie odczuwa problemów z kadrami. Wręcz przeciwnie, popyt na specjalistów IT wciąż rośnie, a firmy nieustannie poszukują wykwalifikowanych pracowników.

Logistyka i Transport:

Logistyka i transport, zwłaszcza w kontekście e-commerce, rozwijają się dynamicznie. Pandemia przyspieszyła wzrost tej branży, a firmy zmagają się z brakiem wystarczającej liczby kierowców i specjalistów ds. logistyki.

Opieka Zdrowotna:

Branża opieki zdrowotnej również nie odczuwa problemów z bezrobociem. Pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na personel medyczny, co skutkuje dużym popytem na pracowników w tym sektorze.

Wnioski i Perspektywy

Analizując powyższe dane, możemy zauważyć, że polski rynek pracy jest w dobrej kondycji, pomimo pewnych wyzwań w określonych sektorach. Niska stopa bezrobocia świadczy o stabilności i sile naszej gospodarki. Jednak, aby utrzymać ten trend, ważne jest ciągłe monitorowanie rynku pracy i elastyczne dostosowywanie strategii rekrutacyjnych.

W Work Assist Group jesteśmy gotowi wspierać zarówno pracodawców, jak i pracowników, oferując profesjonalne usługi rekrutacyjne i doradcze. Nasz zespół ekspertów dąży do tego, aby każdy znalazł odpowiednie zatrudnienie i mógł rozwijać swoje umiejętności w sprzyjających warunkach🤝

Facebook
Twitter
LinkedIn

Ukraińcy w Polskich firmach. Roli międzynarodowych zespołów

Z jakimi problemami napotyka się specjalista, szukając pracy w Polsce i z czego są w stanie zrezygnować z perspektywy ukraińskich kandydatów do pracy w naszym najnowszym filmie.

Nasz gość, Tatiana Juszczak, razem z Bartłomiej Ługowski dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat zatrudniania obcokrajowców w firmach, roli międzynarodowych zespołów i gotowości polskiego rynku pracy na zatrudnienie specjalistów z Ukrainy. Film zawiera również cenne porady od HR-owca, podsumowanie danych ZUS, składek oraz potencjału zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników.

Nie przegap!

Kategorie
Без категорії

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona do 30 czerwca

20 lutego prezydent podpisał nowelizację ustawy przedłużającą pomoc dla ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku oraz przedłużającą zwolnienia podatkowe dla podmiotów niosących pomoc humanitarną do końca roku. Zmiany są następstwem decyzji Rady UE o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r., a rząd planuje przedłożyć nową decyzję w sprawie statusu ukraińskich uchodźców w Polsce do końca czerwca. 

Zmiany w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium wynikają z decyzji Rady UE z dnia 19 października przedłużającej tymczasową ochronę dla uchodźców z Ukrainy do 4 marca 2025 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy, pobyt obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r. jest legalny. 

Rząd proponuje przedłużenie obecnej decyzji do 30 czerwca br. W międzyczasie zamierza zainicjować istotne zmiany i rozszerzenie ustawy zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej. Prace te zostaną poprzedzone konsultacjami z samorządami, władzami publicznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi zainteresowanymi stronami. 

Proponowana przez rząd decyzja została przyjęta przez Senat 9 lutego przy 414 głosach za, 15 przeciw i jednym wstrzymującym się. 

Ponad milion Ukraińców zachowa swoje świadczenia. Poprawki przewidują przedłużenie okresu ważności wiz krajowych i zezwoleń na pobyt czasowy dla Ukraińców, terminu opuszczenia przez Ukraińców terytorium Polski oraz terminu dobrowolnego powrotu Ukraińców. 

Przedłużono również ważność kart pobytu wydanych Ukraińcom, polskich dowodów osobistych dla cudzoziemców i „umów o tolerowanym pobycie”, a także okres, w którym pobyt Ukraińców na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie wizy Schengen. Oznacza to, że uchodźcy wojenni z Ukrainy, których pobyt jest uznawany za legalny, będą mogli m.in. swobodnie wjeżdżać do kraju. 

To ważny krok w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności ukraińskim uchodźcom w Polsce.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
Без категорії

Dobra wiadomość. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przedłużona.

Dobra wiadomość dla obywateli Ukrainy w Polsce! Polski Sejm przyjął decyzję o przedłużeniu czasu ochrony dla obywateli Ukrainy do 30 czerwca 2024 roku. To oznacza, że osoby z Ukrainy nadal będą miały możliwość legalnego przebywania i pracy w Polsce.

9 lutego Sejm zagłosował za przedłużeniem pomocy dla obywateli Ukrainy do 30 czerwca. Przeciwko ustawie głosowało 15 posłów Konfederacji, jeden poseł z „Prawa i Sprawiedliwości” wstrzymał się od głosu. Pozostali byli za. Jednakże jest to tymczasowa decyzja. Tymczasem rząd ma opracować nowe rozwiązania dotyczące tymczasowej ochrony Ukraińców.

To ważne wydarzenie ma istotny wpływ na rynek pracy w Polsce oraz dla pracodawców. Przedłużenie ochrony czasowej dla obywateli Ukrainy pozwoli na stabilność zatrudnienia i kontynuację współpracy z wykwalifikowanymi pracownikami z Ukrainy. Dla pracodawców oznacza to dalszą możliwość korzystania z zasobów ludzkich, które przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.

Jesteśmy przekonani, że ta decyzja przyniesie korzyści zarówno dla obywateli Ukrainy, jak i dla polskiego rynku pracy. Bądźmy razem w budowaniu otwartego i przyjaznego dla wszystkich społeczeństwa! 🇵🇱🤝🇺🇦

Kategorie
Без категорії

Rekordowa liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce

Rekordowa liczba cudzoziemców legalnie pracujących w Polsce Na koniec września w Polsce legalnie zatrudnionych było 112 tys. pracowników z zagranicy. W wielu przypadkach trafiają oni do zakładów przemysłowych. Mimo że, przedwyborcze otoczenie dla rekrutacji zagranicznej siły roboczej nie było sprzyjające, liczba zagranicznych pracowników w Polsce systematycznie rośnie. Potwierdzają to najnowsze dane ZUS z końca września tego roku.

Według danych liczba cudzoziemców objętych ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi wzrosła od początku roku o ponad 54 000 do 1 112 000. Większość z nich to Ukraińcy, których liczba tradycyjnie wzrosła o ponad 15,3 tys. osób, a w samym wrześniu o ponad 5,7 tys. więcej niż w sierpniu.

Nasz pracownik, na co dzień zajmujący się klientami kluczowymi Rafał Nowak, wypowiedział się na ten temat:

 

            „Jak pokazują powyższe dane rośnie liczba pracowników przybywających do Polski. Jednak nie jest to nadal liczba pozwalająca w szybkim tempie zapewnić zapotrzebowanie na rynku pracy. Główny podwód to, że nie wszystkie osoby przybywające będą pracować (matki z dziećmi, osoby starsze, schorowane). Największe braki widzimy na stanowiskach przeznaczonych dla mężczyzn, tutaj należałoby się zastanowić czy możemy zaadoptować te stanowiska dla pań, czy chcemy zatrudnić panów z innych nacji niż Ukraina. Nasze działy operacyjne są w stanie pomóc w drożeniu obu rozwiązań.”

 

Według miesięcznego indeksu koniunktury za październik opublikowanego przez PIE i BGK, dla 47% przedsiębiorstw brak pracowników nadal stanowi przeszkodę w ich działalności, zwiększając popyt na zagranicznych migrantów zarobkowych.

Z danych ZUS wynika, że cudzoziemcy pracujący legalnie w Polsce najchętniej uzupełniają niedobór pracowników w sektorach przetwórstwa przemysłowego oraz transportu i logistyki (TSL): na koniec września niemal jedna trzecia wszystkich cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS była zatrudniona w tych dwóch branżach. W praktyce udział ten jest jeszcze wyższy, a znaczna część z jednej piątej cudzoziemców otrzymujących składki od agencji zatrudnienia zatrudniona jest w przemyśle i logistyce. Dalej plasuje się budownictwo (co ósmy) oraz handel hurtowy i detaliczny, gdzie pracuje 9% cudzoziemców, w tym duża liczba Ukrainek.

Podczas niedawnej debaty mBanku i Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE) na temat migracji i rynku pracy w Polsce, Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, powiedział, że ostatnie badania Ośrodka pokazały, że zagraniczne zatrudnienie uchodźców z Ukrainy jest zaskakująco duże. Przypomniał, że. Spośród 71% zatrudnionych, aż 28% pracowało zdalnie dla ukraińskich pracodawców, co zdaniem Kaczmarczyka tłumaczy rozbieżność między wysokimi wskaźnikami aktywności zawodowej uchodźców widocznymi w wynikach badania a danymi ZUS. Udział Ukraińców wśród obcokrajowców spadł z 73% na początku 2022 r. do mniej niż 68% na koniec września. Wolne miejsca pracy w wielu branżach, które wcześniej zatrudniały ukraińskich mężczyzn, są obecnie obsadzane przez pracowników z innych krajów: na koniec września największą liczbę cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS stanowili Białorusini (126 300), Gruzini (27 000) i Hindusi (około 20 000).

            

Pracownicy dla branży produkcyjnej – Jak Przygotować Się Na e-rewolucję?

Współczesny przemysł doświadcza rewolucji w automatyzacji, która ma ogromny wpływ na branżę produkcyjną. W tym artykule dowiemy się, jakie są korzyści i wyzwania automatyzacji oraz jak agencja rekrutacyjna może pomóc firmom w przygotowaniu się na przyszłość.

Przemysłowy obraz Polski i innych krajów stale się zmienia. Rozwój technologii, rosnące oczekiwania klientów i konkurencja skłaniają firmy produkcyjne do poszukiwania bardziej efektywnych i innowacyjnych rozwiązań. Jednym z kluczowych czynników tej zmiany jest automatyzacja.

Dlaczego Automatyzacja W Przemyśle Jest Istotna?

Automatyzacja przemysłu, często nazywana Przemysłem 4.0, to proces, w którym technologie cyfrowe, robotyka i sztuczna inteligencja są wykorzystywane do automatyzowania procesów produkcyjnych. Ma to na celu zwiększenie wydajności, jakości produktów i konkurencyjności na rynku. Dlatego automatyzacja jest kluczowym elementem przyszłości branży produkcyjnej.

Zyski Automatyzacji W Przemyśle

  • Wzrost Wydajności: Automatyzacja pozwala na szybszą i bardziej efektywną produkcję, co przekłada się na wzrost wydajności.
  • Zwiększenie Jakości: Maszyny i systemy automatyzacji są w stanie utrzymywać stałą jakość produktów, co jest kluczowe dla zadowolenia klientów.
  • Oszczędność Czasu i Kosztów: Automatyzacja może znacząco obniżyć koszty produkcji i skrócić czas potrzebny na dostarczenie produktu na rynek.
  • Poprawa Bezpieczeństwa Pracy: Poprawa Bezpieczeństwa Pracy: Wprowadzenie automatyzacji może pomóc zminimalizować ryzyko wypadków i poprawić warunki pracy.

Wyzwania Automatyzacji W Przemyśle

  • Koszty Wdrożenia: Inwestycje w technologie automatyzacyjne mogą być kosztowne, co jest wyzwaniem dla mniejszych firm.
  • Kwalifikacje Pracowników: Wprowadzenie automatyzacji wymaga odpowiednich umiejętności od pracowników, co może być wyzwaniem dla  rekrutacji.
  • Zmiana Kultury Pracy: Automatyzacja wymaga zmiany kultury pracy i podejścia do zadań, co może być trudne dla niektórych pracowników.

Funkcja Agencji Rekrutacyjnych w Erze Automatyzacji

Agencje rekrutacyjne grają kluczową rolę w przygotowaniu firm do ery automatyzacji. Pomagają w znalezieniu pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, którzy będą w stanie obsługiwać i zarządzać systemami automatyzacji. Ponadto agencje rekrutacyjne mogą dostarczyć wsparcie w zakresie planowania strategicznego i zarządzania zmianami.

Przygotuj Swoją Firmę Na E-rewolucję Automatyzacji

W erze automatyzacji przygotowanie się na przyszłość to kluczowy element sukcesu. Niezależnie od tego, czy jesteście firmą produkcyjną, czy poszukujecie pracowników do takiej firmy, warto skonsultować się z agencją rekrutacyjną. Wspólnie możecie opracować strategię, która pozwoli dostosować się do zmian i wykorzystać potencjał automatyzacji

Podsumowanie

Automatyzacja to nieunikniona przyszłość przemysłu. Firmy, które odpowiednio się przygotują, mogą czerpać z niej ogromne korzyści. Agencje rekrutacyjne stanowią kluczowego partnera dla firm w procesie adaptacji do nowych technologii. Nie czekaj, zainwestuj w automatyzację i przygotuj swoją firmę na erę Przemysłu 4.0. Skontaktuj się z nami już dziś i rozpocznij współpracę!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
POLSKI

Logistyczni Bohaterowie: Jak Znaleźć i Zatrudnić Najlepszych Pracowników Dla Twojej Firmy Magazynowej

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku logistycznym i magazynowym znalezienie odpowiednich pracowników jest kluczem do sukcesu każdej firmy. Dowiedz się, jakie trendy i usługi rekrutacyjne mogą Ci pomóc w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników.

Rynek logistyczny i magazynowy w Polsce prężnie się rozwija, a firmy na tym rynku muszą sprostać rosnącym wymaganiom i oczekiwaniom klientów. Jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoją firmy w tej branży, jest znalezienie i zatrudnienie wykwalifikowanych pracowników. W dzisiejszym artykule dowiemy się, jakie usługi rekrutacyjne mogą pomóc w poszukiwaniu pracowników dla firm logistycznych i magazynów w Polsce.

Dlaczego Pracownicy Dla Firm Logistycznych i Magazynów Są Tak Ważni?

Pracownicy logistyczni i magazynowi odgrywają kluczową rolę w efektywnym funkcjonowaniu firm w tych branżach. To oni są odpowiedzialni za sprawne zarządzanie zapasami, kompletowanie zamówień, transport towarów i wiele innych kluczowych procesów. Zatrudnienie odpowiednich pracowników może znacząco wpłynąć na jakość usług i zadowolenie klientów.

Trendy na Rynku Logistycznym i Magazynowym w Polsce

Polska staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla firm logistycznych i magazynowych. Rosnąca gospodarka, rozwijający się handel elektroniczny i coraz większa rola Polski jako centrum dystrybucji dla Europy sprawiają, że firmy potrzebują coraz więcej pracowników. Jednym z trendów na rynku jest rosnące zapotrzebowanie na specjalistów ds. logistyki, operatorów wózków widłowych i innych pracowników magazynowych.

Rekrutacja Pracowników: Jakie Usługi Są Dostępne?

Aby znaleźć najlepszych pracowników dla swojej firmy logistycznej lub magazynowej, warto skorzystać z usług specjalistycznych agencji rekrutacyjnych. Takie agencje posiadają doświadczenie i wiedzę potrzebną do przeprowadzenia skutecznej rekrutacji. Mogą one pomóc w identyfikowaniu odpowiednich kandydatów, przeprowadzaniu procesów selekcji oraz zapewnieniu, że pracownicy spełniają wymagania firmy.

Zaawansowane Usługi Rekrutacyjne: Klucz do Sukcesu

Jeśli Twoja firma logistyczna lub magazynowa szuka najlepszych pracowników, nie wahaj się skontaktować z nami. Jesteśmy gotowi pomóc Ci w znalezieniu talentów, którzy przyniosą sukces Twojemu biznesowi.

Podsumowanie

W dynamicznie rozwijającym się rynku logistycznym i magazynowym znalezienie i zatrudnienie odpowiednich pracowników jest kluczowym wyzwaniem. Profesjonalne usługi rekrutacyjne mogą pomóc firmom znaleźć pracowników, którzy przysłużą się rozwojowi firmy. Nie czekaj – dołącz do sukcesu i znajdź najlepszych pracowników dla swojej firmy logistycznej lub magazynowej już dziś! Skontaktuj się z nami i zainwestuj w przyszłość swojego biznesu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Kategorie
POLSKI

Agencja Pracy Tymczasowej: Klucz do Skutecznej Rekrutacji na Dynamicznym Rynku Pracy

Rynek pracy w Polsce jest jednym z najbardziej dynamicznych i rywalizacyjnych w Europie. Firmy nieustannie szukają sposobów poprawy swojej konkurencyjności i wydajności. Znaczenie roli agencji pracy tymczasowej (Agencja Pracy Tymczasowej) staje się coraz bardziej istotne.

Agencja Pracy Tymczasowej: Rozwiązanie Dla Wyzwań Rynku Pracy

Słowo „rekrutacja” staje się coraz bardziej skomplikowane i konkurencyjne na współczesnym rynku pracy. Setki firm rywalizują o najbardziej wykwalifikowanych pracowników, co wymaga nieustannego ulepszenia strategii rekrutacyjnych i zarządzania personelem. Agencja Pracy Tymczasowej daje firmom możliwość szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku.

Rynek Pracy: Dynamiczne Zmiany i Wyzwania

Rynek pracy w Polsce ciągle się zmienia. Nowe technologie, zmiany w przepisach prawnych i trendy społeczne wpływają na to, w jaki sposób firmy rekrutują i zarządzają personelem. Agencje Pracy Tymczasowej mają wiedzę i zasoby, aby pomóc firmom dostosować się do tych zmian i zachować konkurencyjność.

Pracownicy Tymczasowi: Elastyczność i Efektywność

Pracownicy tymczasowi stają się integralną częścią współczesnego biznesu. Oni zapewniają firmom elastyczność i możliwość szybkiego reagowania na zmiany w zapotrzebowaniu pracowników. Agencje Pracy Tymczasowej pomagają firmom znaleźć i zatrudnić wykwalifikowanych oraz zmotywowanych pracowników tymczasowych, co powoduje do wzrostu efektywności i zysków.

Twój Partner w Sukcesie

Współpracując z Agencją Pracy Tymczasowej, zyskujesz niezawodnego partnera, który pomoże Ci rozwiązywać trudności związane z rekrutacją i zarządzaniem personelem. Znamy rynek pracy w Polsce, śledzimy jego zmiany i jesteśmy gotowi dostarczyć Ci rozwiązania, które pomogą Twojej firmie odnieść sukces.

Jeśli szukasz solidnego partnera do rozwiązywania swoich potrzeb związanych z rekrutacją i zarządzaniem personelem, skontaktuj się z nami jeszcze dziś. My jako firma zdecydowanie jesteszmy przygotowani pomóc Ci osiągnąć nowe szczyty w Twoim biznesie.

Nie zapomnij się z nami skontaktować, aby dowiedzieć się, jak możemy stać Twoim partnerem w osiągnięciu sukcesu na polskim rynku pracy.

Facebook
Twitter
LinkedIn